Wygraj Haiku Origami! Konkurs

0
Haiku audio ostateczna

KONKURS / Haiku-Audio wprowadza nowy lampowy wzmacniacz Origami. Jego oficjalna premiera odbędzie się na Audio Video Show. I taki wzmacniacz można wygrać w konkursie zorganizowanym przez krakowską manufakturę! Polega on na wymyśleniu hasła reklamowego dla Origami. Ale zadanie trzeba wykonać w ściśle określonej formie.

Co zrobić, by wygrać nowy wzmacniacz Haiku-Audio Origami o wartości 4650 zł? Zadanie jest proste, ale wymaga pomysłowości.

– Wymyśl hasło reklamowe dla wzmacniacza Haiku-Audio Origami
– Zrób lub pożycz już złożone papierowe origami
– Na kartce papieru napisz lub wydrukuj wymyślone hasło
– Sfotografuj wszystko (origami i hasło) na jednym zdjęciu
– Przyślij zdjęcie na adres e-milowy: konkurs.haiku.audio@gmail.com

O zdjęcie tego rodzaju chodzi:

IMG_0456

UWAGA ! Jedna osoba przesyła tylko jedną pracę. Liczy się pomysł, aspekty estetyczno-techniczne mają znaczenie drugorzędne.

Jury wybierze jednego zwycięzcę. Ogłoszenie, kto nim został, odbędzie się w niedzielę 18 listopad na Audio Video Show w pokoju Haiku-Audio w Hotelu Sobieski, pokój 205.

Prace można nadsyłać do środy 14.11.2018 do północy (decyduje sygnatura serwera).
W konkursie udział mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat.
Nie mogą w nim brać udziału:
– osoby związane zawodowo z Haiku-Audio
– właściciele lub współwłaściciele i pracownicy firm sieci dystrybucyjnej Haiku-Audio

Jest o co walczyć – do wygrania najnowszy wzmacniacz Haiku-Audio Origami o wartości 4650 zł, którego oficjalna premiera będzie miała miejsce na Audio Video Show 2018.

To lampowa konstrukcja pracująca w klasie A w ramach topologii Single-Ended (SE), w której cały sygnał każdego kanału przetwarzany jest przez pojedynczą lampę mocy.

HAIKU-AUDIO-ORIGAMI OK

Stopień wstępny Haiku Origami zbudowano na lampach ECC82, znanych ze swoich znakomitych parametrów, a stopień mocy oparto o powszechnie lubiane lampy EL34. Lampowy zasilacz zbudowano przy użyciu lampy 5C3S.

Moc wyjściowa wynosi 10W. Wzmacniacz posiada dwa wejścia liniowe oraz pojedyncze wyjście dla zespołów głośnikowych 4 lub 8 Ohm. Potencjometr głośności to granatowy Alps, wszystkie rezystory są metalizowane, podstawki ceramiczne, ze złoconymi stykami, a gniazda to Neutrik i Schurter. Chassis jest stalowe, lakierowane na czarno. Front i gałka wykonane jest z pełnego aluminium.

Patronem medialnym konkursu jest portal wstereo.pl

REGULAMIN KONKURSU
I. Założenia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest firma Haiku-Audio.
2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie odpowiednio przygotowanej i przesłanie na
wskazany niżej adres fotografii zgodnej z opisem z punktu III 1.
3. Celem konkursu jest
3.1. pozyskanie najciekawszego hasła reklamowego dla firmy Haiku-Audio
3.2. inspirowanie i promowanie działalności intelektualnej
4. Organizator powołuje Jury Konkursu dla celu wybrania najlepszej pracy.
II. Założenia organizacyjne
1. Konkurs rozpoczyna jego ogłoszenie.
2. Zgłoszenia przyjmowane są ̨od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 14 listopada 2018 r.
3. Prace konkursowe dostarczone po upływie terminu nie będą ̨brały udziału w Konkursie.
4. Jury powołane przez organizatora dokona oceny projektów i wyłoni jednego zwycięzcę.
III. Wymogi dotyczące pracy konkursowej, wybór zwycięzcy, nagroda.
1. Do Konkursu należy wykonać i przesłać jedną (słownie: jedną) fotografię przedstawiającą
figurkę lub kilka figurek orgiami oraz kartkę papieru z napisanym własnoręcznie lub
wydrukowanym hasłem reklamowym dla firmy Haiku-Audio lub któregokolwiek z ich
produktów jak w załączonym przykładzie:
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę zrealizowaną samodzielnie lub wspólnie
z twórcą/twórcami figurki lub figurek orgiami, jednakże współtwórcy nie zyskują w ten
sposób statusu Uczestnika konkursu, Uczestnikiem konkursu jest autor zdjęcia i hasła
reklamowego jednocześnie.
3. Zgłoszenie musi zawierać deklarację autorstwa pracy (zdjęcia i hasła reklamowego),
zgłoszenie może zawierać deklarację autorstwa współpracowników (figurki orgiami).
4. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w niedzielę 18 Listopada 2018 podczas imprezy
Audio Show w Warszawie w hotelu Sobieski pok. 205 o godzinie 12.00.
5. Zwycięzca otrzyma w nagrodę wzmacniacz zintegrowany Haiku-Audio Origami EL34 SE o
wartości 4650,00 złotych brutto wraz z przysługującą mu 24 miesięczną gwarancją.
6. Zwycięzca przekaże Organizatorowi prawa autorskie do zgłoszonego hasła reklamowego i
wykonanego zdjęcia do wykorzystania w celach reklamowych na 30 lat.
7. Zwycięzca będzie zobowiązany uiścić na rzecz organizatora zryczałtowany podatek
dochodowy w wysokości 10% liczony od wartości detalicznej nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy o PIT) i dopiero po dopełnieniu tego obowiązku będzie mógł otrzymać swoją
nagrodę. Organizator jest zobowiązany do rozliczenia tego podatku we właściwym
Urzędzie Skarbowym. Obowiązek ten nakładają na Organizatora i Uczestnika przepisy
prawa.
IV. Warunki udziału
1. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia z następującymi zastrzeżeniami:
1.1. Uczestnikami nie mogą być osoby związane zawodowo z Organizatorem
1.2. Uczestnikami nie mogą być właściciele lub współwłaściciele i pracownicy firm sieci
dystrybucyjnej Organizatora.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest terminowe dostarczenie pracy konkursowej.
3. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu Konkursu.
4. Wszelkie koszty przygotowania i przesłania prac konkursowych ponoszą ̨Uczestnicy
Konkursu.
5. Wszyscy Uczestnicy Konkursu udzielają zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez
Organizatora nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części do celów związanych z
prowadzeniem Konkursu w akcie zgłoszenia pracy konkursowej, zgoda ta nie przenosi się
na inne obszary działalności Organizatora.
V. Jury Konkursu
1. Prace konkursowe będą ̨oceniane przez Jury Konkursu.
2. Zadania Jury Konkursu:
2.1. kwalifikacja zgłoszonych prac,
2.2. ocena zakwalifikowanych prac,
2.3. wyznaczenie zwycięzcy.
3. Jury może zwrócić się ̨ do autorów prac konkursowych, o udzielenie dodatkowych
informacji na temat projektu.
4. Jury może zapraszać na swoje posiedzenia osoby pełniące role pomocnicze
5. Decyzje Jury zapadają ̨większością ̨głosów; w kwestiach nierozstrzygniętych decyduje głos
przewodniczącego.
6. Decyzje Jury Konkursu są ̨ostateczne.
VI. Prawa autorskie
1. Uczestnicy Konkursu składają ̨oświadczenie, że złożona praca konkursowa nie narusza
praw osób trzecich.
VII. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, na podstawie udzielonej przez nich zgody, będą ̨
przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb prowadzenia Konkursu na warunkach
określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie odpowiada za błędne dane zgłoszone przez Uczestnika Konkursu.
3. W przypadku sporów i zdarzeń nie dających się przewidzieć lub nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

Brak komentarzy